Pereiti prie informacijos apie gaminį
1 4

ANTOINE rankų muilas "Intense 500 ml"

ANTOINE rankų muilas "Intense 500 ml"

Įprasta kaina €16,00 EUR
Įprasta kaina Išpardavimo kaina €16,00 EUR
Išpardavimas Išparduota

Vyriškas aromatas. 

Viršutinės natos: oda, pačiuliai;

Vidurinės natos: ąžuolas, gintaras;

Talpa: 500ml.

Pavojingumo frazės: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją., H318 Smarkiai pažeidžia akis., H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazė dėl prevencijos: P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę., P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje., P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę., P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką., P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis., P501 Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.

Žiūrėti visą informaciją